قیمت مواد در بازار – برگه 5 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 29 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 29 بهمن 1402
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 24 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 24 بهمن 1402
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 21 بهمن ماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 21 بهمن ماه 1402
22 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 17 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 17 بهمن 1402
22 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 16 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 16 بهمن 1402
17 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 16 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):
17 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 15 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 15 بهمن 1402
11 بهمن 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 7 بهمن ماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 7 بهمن ماه 1402
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران سه شنبه ۱۰ بهمن ماه
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران سه شنبه ۱۰ بهمن ماه
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 9 بهمن ماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 9 بهمن ماه 1402
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 8 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 8 بهمن 1402
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 7 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا