قیمت مواد در بازار – برگه 6 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
6 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 3 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 3 بهمن 1402
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 2 بهمن 1402
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 1 بهمن ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 1 بهمن ماه 1402
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 دی ماه 1402
23 دی 1402
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴
19 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 19 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 19 دی ماه 1402
14 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 12 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 12 دی ماه 1402
14 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 11 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 11 دی ماه 1402
14 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 10 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 10 دی ماه 1402
9 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 5 دی 1402
خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 5 دی 1402
5 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 3 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 3 دی ماه 1402
5 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 2 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 2 دی ماه 1402