قیمت مواد پتروشیمی – برگه 5 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 8 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 8 بهمن 1402
11 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 7 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا
6 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 3 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 3 بهمن 1402
2 بهمن 1402
قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه 1 بهمن ماه ۱۴۰۲)
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه 1 بهمن ماه ۱۴۰۲) محصولات پلیمری
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 2 بهمن 1402
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 1 بهمن ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 1 بهمن ماه 1402
2 بهمن 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 دی ماه 1402
30 دی 1402
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه۲۰۲۴
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴
24 دی 1402
قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه 24 دی ماه ۱۴۰۲)
قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه 24 دی ماه ۱۴۰۲)
23 دی 1402
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴
19 دی 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 19 دی ماه 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 19 دی ماه 1402
17 دی 1402
قیمت پایه محصولات پتروشیمی (یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲)
قیمت پایه محصولات پتروشیمی (یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲)