قیمت مواد پتروشیمی – برگه 3 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
19 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 13 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 13 اسفندماه 1402
19 اسفند 1402
قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲)
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲)
7 اسفند 1402
قیمت های جهانی مواد پلیمری منتهی به 21 فوریه 2024 و 4 اسفندماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت های جهانی مواد پلیمری منتهی به 21 فوریه 2024 و 4 اسفندماه 1402
7 اسفند 1402
قیمت محصولات پتروشیمی یکشنبه آینده مورخ 6 اسفند 1402 اعلام نمی شود.
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت محصولات پتروشیمی یکشنبه آینده مورخ 6 اسفند 1402 اعلام نمی شود.
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 30 بهمن 1402
7 اسفند 1402
قیمت روزانه مواد پلیمری – پلاستیک در بازار ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): قیمت روزانه مواد پلیمری – پلاستیک در بازار ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 29 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 29 بهمن 1402
7 اسفند 1402
قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲)
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.pppna.ir): قیمت پایه محصولات پتروشیمی(یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲)
7 اسفند 1402
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۴ فوریه ۲۰۲۴
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۴ فوریه ۲۰۲۴
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 24 بهمن 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 24 بهمن 1402
7 اسفند 1402
آمار معاملات محصولات پتروشیمی 21 بهمن ماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): آمار معاملات محصولات پتروشیمی 21 بهمن ماه 1402
7 اسفند 1402
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۷ فوریه ۲۰۲۴
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۷ فوریه ۲۰۲۴