کمیته تخصصی پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
2 بهمن 1402
مصوبات جلسه صد و نوزدهم کمیته تخصصی پتروشیمی
خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): مقرر شددر مورد محصول سود کاستیک برای مقدار مچینگ( مازاد معاملات) به صورت غیر بهین یابی باشد. […]