کتاب پوشش های سبز (شیمی و فناوری) – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
5 خرداد 1403
کتاب پوشش های سبز (شیمی و فناوری) منتشر شد
کتاب "پوشش های سبز (شیمی و فناوری)" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، منتشر شد.