نرخ روزانه ارز – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)