مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
12 آذر 1402
مصوبات یکصد و شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی
مصوبات یکصد و شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی در این جلسه در خصوص محصول آرگون و در اصلاح بند 7 صورتجلسه 83 کمیته، مقرر گردید فروش […]