مجتمع پتروشیمی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
7 اسفند 1402
شرکت های پتروشیمی برتر در صادرات دی ماه 1402
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): شرکت های پتروشیمی برتر در صادرات دی ماه 1402