قیمت های منتشر شده پلتس برای محصولات پتروشیمیایی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)