شرمینه چهل امیرانی – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
16 تیر 1403
تصویری از شرمینه چهل امیرانی دانشجوی کارشناس ارشد پلیمر امیرکبیر از اعضای کاروان ایران در المپیک پاریس
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): تصویری از شرمینه چهل امیرانی دانشجوی کارشناس ارشد پلیمر امیرکبیر از اعضای کاروان ایران در المپیک پاریس که […]