تقویم نمایشگاه های سال 1403 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 اردیبهشت 1403
کاملترین نسخه تقویم نمایشگاه های تخصصی در سراسر ایران سال 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): کاملترین نسخه از نمایشگاه های تخصصی در سراسر ایران سال 1403