تعمیرات اساسی پتروشیمی ها – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
10 خرداد 1402
برنامه پیش بینی شده تعمیرات اساسی و اضطراری مجتمع های پتروشیمی در سال 1402
برنامه پیش بینی شده تعمیرات اساسی و اضطراری مجتمع های پتروشیمی در سال 1402