استوری خبرگزاری پپنا – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
22 خرداد 1403
استوری های پپنا 22 خرداد 1403
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): https://Instagram.com/ppna.ir
6 خرداد 1403
استوری های خبرگزاری پپنا (خبرگزاری صنایع پلیمر و بسته بندی) 6 خرداد 1403
آمار شگفت انگیز: 98 درصد از خالص دارایی فعلی وارن بافت پس از 65 سالگی او به دست آمده است. وارن بافت: «زندگی من حاصل بهره […]