25 اردیبهشت 1402 – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – ژانویه و فوریه 2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – اپریل2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – اپریل 2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – اپریل 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – مارس2023
25 اردیبهشت 1402
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – می 2023
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – می 2023