آخرین قیمت های منتشر شده پلتس برای محصولات پتروشیمیایی 1 مردادماه 1401

 

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پنا (www.ppna.ir):

آخرین قیمت های منتشر شده پلتس برای محصولات پتروشیمیایی 1 مردادماه 1401