قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک  30 بهمن ماه 1400

 

 

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک  30 بهمن ماه 1400