انتخابات انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در روز دوشنبه 2 آبان ماه 90 در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

انتخابات انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در روز دوشنبه 2 آبان ماه 90 در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.


در این نشست اعضای انجمن، پس از گوش فرا دادن به گزارش هیات مدیره که توسط محسن جمالیان قرائت شد، اعضای هیات مدیره خود را برای مدت سه سال انتخاب کردند.


بیوک صحاف امین با 50 رای

احمد رضا توکلی با 48 رای

محسن جمالیان با 45 رای

علی اکبر خزانه داری با 33 رای

فرهاد صدقیانی با 30 رای

اعضای هیات مدیره و

محمد رضا صاحب نسق به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.

همچنین علی اکبر رامین افشار با 40 رای به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردید.


سایت خبری پپنا برای کلیه ی منتخبان هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن آرزوی موفقیت دارد.

Go to top