بررسی کدال پتروشیمی غدیر

 

بررسی کدال پتروشیمی غدیر آبان ماه 99

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

بررسی کدال پتروشیمی غدیر آبان ماه 99

 

◾️پتروشیمی غدیر در آبان ماه، 240 میلیارد تومان فروش داشته است که نزدیک به فروش ماه گذشته بوده است.شرکت در مهر ماه 242 میلیارد تومان فروش داشته است.
◾️مجموع فروش شرکت در 8 ماه از سال مالی، 1212 میلیارد تومان بوده که نسبت مدت مشابه سال قبل ،125 درصد رشد داشته است.مجموع فروش شرکت در دو ماه مهر و آبان ، بیشتر از فروش شرکت در فصل تابستان بوده است شرکت در فصل تابستان ،456 میلیارد تومان فروش داشته است و در مجموع مهر و آبان 482 میلیارد تومان فروش داشته است .شرکت در فصل پاییز عملکرد بهتری را نسبت به دو فصل اخیر خواهد داشت.
◾️شرکت در آبان ماه 9300 تن محصول به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته 19 درصد کاهش داشته است . شرکت در 8 ماه از سال مالی خود ، نزدیک به 75 هزار تن محصول به فروش رسانده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ،13 درصد رشد داشته است.
◾️نرخ فروش شرکت نسبت به مهر ماه رشد مناسبی داشته است.میانگین نرخ صادراتی و داخلی شرکت نسبت به مهر ماه 22 درصد رشد داشته است.شرکت در آبان ماه 2 هزار تن محصول صادر با نرخ 30900 تومان به ازای هر کیلو صادر کرده است.نرخ فروش داخلی شرکت نزدیک به 24500 تومان به ازای هر کیلو بوده است.افزایش نرخ فروش محصولات شرکت در آبان ماه ،اثر کاهش مقداری فروش شرکت را جبران کرده و باعث شده است فروش شرکت نزدیک به فروش مهر ماه باشد.

◾️ قیمت سهم  5040  تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود 17 درصد رشد  داشته است...