توصیه انجمن ملی و نتایج توصیه: (کسر درصد پلی پروپیلنی ها از درصد کل!)

 

 

توصیه انجمن ملی و نتایج توصیه: (کسر درصد پلی پروپیلنی ها از درصد کل!)

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

توصیه انجمن ملی و نتایج توصیه: (کسر درصد پلی پروپیلنی ها از درصد کل!)

99.7.14 نایب‌رئیس انجمن ملی پلیمر ، با توجه به نرخ ارز و اصلاح سهمیه‌های پلی‌پروپیلن نساجی به خریداران پلی‌پروپیلن نساجی توصیه کرد که رقابت کاذب ایجاد نکنند؛ چرا که این رقابت‌ها تنها به ضرر مصرف کنندگان است.

نتایج توصیه:
➕پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 66 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی 1102XK پتروشیمی رجال 61 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی 1102XL  پتروشیمی رجال 61 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی   510L نوید زرشیمی 57.8 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 56 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی ZH550J نویدزرشیمی 49 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 49 درصد رقابت
➕پلی پروپیلن نساجی HP510L  پلی پروپیلن جم 48 درصد رقابت

◾️پلیپروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 90 درصد رقابت
◾️پلیپروپیلن شیمیایی MR230 پتروشیمی مارون 89 درصد رقابت
◾️پلیپروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 65 درصد رقابت
◾️پلیپروپیلن شیمیایی 515MA نوید زرشیمی 62 درصد رقابت
◾️پلیپروپیلن شیمیاییRG3212 رجال 80 درصد رقابت