نوآوران ارج پلاستیکمدیر: اسماعیل رستمی ارجمند

تلفن: 04134329485

دورنگار: 04134329741

نشانی: تهران- شهرک سلیمی سی متری اول شمالی کارخانه ارج پلاستیک

URL:

Email:

محصولات: تولید ، تهیه، توزیع و واردات مصنوعات پلاستیک

اطلاعات:

تکمیلی:

Go to top