رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

طراحی سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الخميس 6 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 28 2020.
تاریخ میلادی :

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 19 فروردین ماه 99

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 19 فروردین ماه

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

 

کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,503 0 84,503 396 396
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 84,503 1,716 84,503 1,078 880
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 85,664 1,200 84,503 1,840 1,200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 84,503 2,992 84,503 2,596 2,596
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 84,503 1,200 84,503 1,380 940
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 84,503 0 84,503 352 352
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,503 0 84,503 160 160
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 90,334 1,012 88,728 1,474 1,012
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 99,687 0 99,687 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 99,687 484 99,687 528 462
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 113,632 315 113,632 378 294
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 113,632 504 113,632 252 252
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 113,632 0 113,632 63 63
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 113,632 504 113,632 63 63
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 113,632 660 113,632 132 44
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 113,632 0 113,632 44 44
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 113,632 660 113,632 22 22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 113,632 0 113,632 120 120
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,632 960 113,632 920 840
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 113,632 348 113,632 108/75 108/75
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 113,632 326/25 113,632 217/5 174
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی   108/75 113,632 0 0
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,632 200 113,632 180 160
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 113,632 960 113,632 624 456
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 113,632 0 113,632 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی   288 113,632 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 113,632 770 113,632 264 242
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 113,632 0 113,632 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 113,632 720 113,632 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 113,632 0 113,632 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی 113,632 1,000 113,632 140 140
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 113,632 0 113,632 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 113,632 1,200 113,632 384 360
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی 113,632 220 113,632 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم نقدی   144 113,632 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 113,632 0 113,632 22 22
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم نقدی   72 113,632 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 113,632 1,100 113,632 242 220
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند نقدی   200 113,632 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 119,139 1,428 119,139 2,457 63
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   435 119,139 870 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 119,139 816 119,139 1,080 264
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی 138,983 105 138,983 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 138,983 0 138,983 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 136,342 105 136,342 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 132,381 420 132,381 168 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 122,214 105 122,214 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 132,381 110 132,381 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 132,381 0 132,381 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   105 132,381 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 132,381 210 132,381 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 132,381 0 132,381 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی   110 140,963 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 136,342 220 136,342 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 132,381 217/5 132,381 108/75 43/5
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی   60 132,381 20 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 132,381 0 132,381 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 132,381 308 132,381 198 132
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 135,814 110 135,814 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 144,000 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند نقدی   90 132,381 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 147,458 132 132,381 374 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 141,586 110 132,381 220 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 132,381 110 132,381 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 114,952 88 114,952 66 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 114,952 0 114,952 22 22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 114,445 205 114,445 110 110
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 114,445 205 114,445 120 120
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 114,445 0 114,445 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 120,841 2,000 120,841 540 540
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 110,550 1,804 110,550 682 616
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 83,908 1,320 83,908 396 352
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 83,908 1,518 83,908 891 869
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 83,908 330 83,908 220 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 83,908 0 83,908 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 83,908 0 83,908 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 83,908 484 83,908 66 66
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 87,118 0 87,118 33 33
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 87,118 1,199 87,118 1,056 1,056
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 77,204 0 77,204 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 79,112 1,500 77,204 2,370 1,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 77,204 40 77,204 50 30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 79,845 0 79,845 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 79,845 1,200 79,845 216 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی 77,204 480 77,204 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 80,496 2,090 77,204 3,278 2,090
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی   220 77,204 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 80,292 0 80,292 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز سلف 80,292 506 80,292 198 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی   420 89,144 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 89,144 180 89,144 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 89,144 990 89,144 440 440
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 89,144 1,680 89,144 504 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 89,144 0 89,144 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 89,144 1,012 89,144 198 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 89,144 0 89,144 132 132
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 89,144 0 89,144 210 210
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 89,144 1,500 89,144 1,350 1,290
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 89,144 30 89,144 30 10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر نقدی 105,320 90 105,320 20 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 105,320 4,000 105,320 1,370 1,350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 105,320 0 105,320 140 140
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 107,333 220 107,333 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,627 110 97,627 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی   384 96,307 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی   1,012 95,646 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 95,646 360 95,646 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 102,342 240 102,342 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 95,646 240 95,646 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 95,646 2,332 95,646 88 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 102,342 220 102,342 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 95,646 1,000 95,646 660 530
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 95,646 0 95,646 50 50
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 95,646 1,518 95,646 286 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 95,646 1,200 95,646 900 830
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 95,646 0 95,646 50 50
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی   110 105,166 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 102,525 2,160 102,525 192 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   240 103,186 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی   506 103,186 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,525 2,200 102,525 300 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 102,525 0 102,525 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 102,525 0 102,525 10 10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 102,525 506 102,525 55 33
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 102,525 1,500 102,525 240 180
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,525 2,002 102,525 1,232 836
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی   150 99,449 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 98,516 0 98,516 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 98,516 132 98,516 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 95,861 2,002 95,861 726 726
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 97,987 1,518 97,987 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف   506 97,721 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف   1,210 98,518 22 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 101,353 0 101,353 308 308
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 101,353 1,100 101,353 198 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 99,470 88 99,470 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 105,734 1,012 98,707 1,518 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 92,601 0 92,601 330 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 92,601 2,002 92,601 1,738 1,672
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 96,724 1,320 94,382 1,716 1,320
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 91,838 506 91,838 550 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 93,619 0 93,619 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 93,619 440 93,619 132 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 141,484 120 140,736 150 120
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 140,736 0 140,736 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 140,736 400 140,736 270 260
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 147,216 1,008 147,216 105 105
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 136,211 1,008 136,211 378 378
نمایش 1 تا 148 از 148 ردیف رکورد در صفحه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top