با پوزش از خوانندگان گزارش و تصحیح این نکته متن جوابیه اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دست پتروشیی در واکنش به این مساله را در زیر بخوانید: «احتراما عطف به خبر مورخ ۲۷/ ۰۵/ ۱۳۹۸ منتشر شده در شماره ۴۶۸۳ روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «حمایت کارفرمایان از تعطیلات دو روزه» اشعار می‌دارد، مصاحبه با آقای نصراله رضازاده با استفاده از عنوان شخصیت حقوقی «رئیس اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز سراسری صنعت پلاستیک کشور» صحت نداشته و چنین عنوانی برای فرد مذکور با توجه به انتخابات اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز سراسری صنعت پلاستیک کشور در تاریخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۷ بدیهی است از تاریخ فوق الذکر هیچ گونه سمتی در این  اتحادیه ندارند. بنابراین هر گونه استفاده غیرقانونی از جایگاه شخصیت حقوقی اتحادیه مذکور و هیات مدیره محترم آن، مصداق جعل عنوان است. بر این اساس وفق ماده ۲۳ از فصل ششم قانون مطبوعات کشور تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به اصلاح عنوان ذکر شده در مصاحبه یاد شده و اطلاع رسانی فوری آن در همان صفحه و با ذکر شماره روزنامه منتشر شده اقدام شود. علیهذا اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز سراسری صنعت پلاستیک کشور تعقیب و پیگیری حقوقی هرگونه جعل عناوین و مستندات مجعول را حق قانونی خود می‌داند.»