رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

دهم تیرماه (فردا) پیش ثبت نام سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست آغاز می شود.

 ر

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی پپنا (www.ppna.ir): دهم تیرماه ۹۸ (فردا) پیش ثبت نام سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست آغاز می شود.

ستاد ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ایران پلاست در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اطلاعات اﻗﺪام  ﻣﻲ کند. ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت شرکت ها می توانند وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲشوند.

بر اساس اعلام ستاد اجرایی، ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻳﻲ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 

لازم است علاقه مندان به شرکت در نمایشگاه قبل از انجام مراحل پیش ثبت نام، راهنمای آن را مطالعه کنند.

راهنمای پیش ثبت نام

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 021-84993482 تماس حاصل نمایید.

سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست ۳۱ شهریور تا سوم مهرماه ۹۸ در مجموعه نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top