رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

فعالیت ستاد اجرایی سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست با تغییر و تحولاتی در سایت نمایشگاه www.iranplast.ir وارد فاز جدیدی شده است.

 پوستر نمایشگاه ایران پلاست + راهنمای پیش ثبت نام / تایید اطلاعات یک ماه طول می کشد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir): فعالیت ستاد اجرایی سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست با تغییر و تحولاتی در سایت نمایشگاه www.iranplast.ir وارد فاز جدیدی شده است.

امروز علاوه بر رونمایی از پوستر نمایشگاه ایران پلاست، راهنمای ثبت نام در این نمایشگاه نیز منتشر شده است. توضیحات منتشر شده در فایل راهنما به این شرح است:

تایید اطلاعات یک ماه طول می کشد

◾️ستاد ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ

◾️اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل انجامد.  

◾️ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲشوید.

◾️ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻳﻲ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 

 

راهنمای ثبت نام در نمایشگاه را از این لینک دریافت کنید:

https://t.me/ppnachannel/9791

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top