عیسی غریبی کلیبر (سنی پلاستیک) در اصلان بیگلو (اطراف کلیبر) مدرسه ساخت

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

عیسی غریبی کلیبر (سنی پلاستیک) در اصلان بیگلو (اطراف کلیبر) مدرسه ساخت

رسول پایدارمقدم (بارو پلاستیک) هم در این کار خیر مشارکت داشته است