سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

جداول و نمودارهای مربوط به عرضه، تقاضا، حجم و ارزش معاملات مواد پلیمری ۱۰ تا ۱۴ تیرماه ۹۶:

هفته دوم تیرماه:

 

عرضه، تقاضا، حجم و ارزش معاملات

آمار میزان عرضه  هفته دوم تیرماه ۹۶
عنوانمقدار میزان عرضهدرصد
اپوکسی رزین جامد 88 0.1%
اپوکسی رزین مایع 88 0.1%
استایرن بوتادین رابر تیره 590 0.8%
استایرن بوتادین رابر روشن 1,903 2.5%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 6,336 8.3%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 6,523 8.6%
پلی اتیلن سبک خطی 8,481 11.1%
پلی اتیلن سبک فیلم 10,382 13.6%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 4,163 5.5%
پلی اتیلن سنگین بادی 4,626 6.1%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 1,613 2.1%
پلی اتیلن سنگین دورانی 1,375 1.8%
پلی اتیلن سنگین فیلم 4,286 5.6%
پلی استایرن انبساطی 990 1.3%
پلی استایرن معمولی 1,300 1.7%
پلی استایرن مقاوم 670 0.9%
پلی بوتادین رابر 1,323 1.7%
پلی پروپیلن پزشکی 180 0.2%
پلی پروپیلن شیمیایی 2,656 3.5%
پلی پروپیلن نساجی 9,815 12.9%
پلی وینیل کلراید 8,634 11.3%
پلی کربنات 176 0.2%
کل 76,198 100%

 

 

 

 

 

عرضه، تقاضا، حجم و ارزش معاملات

 

آمار میزان تقاضا هفته دوم تیرماه
عنوانمقدار میزان تقاضادرصد
اپوکسی رزین جامد 88 0.1%
اپوکسی رزین مایع 30 0.1%
استایرن بوتادین رابر تیره 126 0.1%
استایرن بوتادین رابر روشن 320 0.3%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 11,110 12.0%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 2,728 2.9%
پلی اتیلن سبک خطی 6,548 7.1%
پلی اتیلن سبک فیلم 8,951 9.6%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7,106 7.7%
پلی اتیلن سنگین بادی 3,950 4.3%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 1,059 1.1%
پلی اتیلن سنگین دورانی 802 0.9%
پلی اتیلن سنگین فیلم 1,914 2.1%
پلی استایرن انبساطی 1,100 1.2%
پلی استایرن معمولی 250 0.3%
پلی استایرن مقاوم 390 0.4%
پلی بوتادین رابر 647 0.7%
پلی پروپیلن پزشکی 40 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 21,535 23.2%
پلی پروپیلن نساجی 13,739 14.8%
پلی وینیل کلراید 10,400 11.2%
کل 92,833 100%

 

 

 

 

عرضه، تقاضا، حجم و ارزش معاملات

 

آمار حجم معامله هفته دوم تیرماه
عنوانمقدار حجم معاملهدرصد
اپوکسی رزین جامد 88 0.2%
اپوکسی رزین مایع 30 0.1%
استایرن بوتادین رابر تیره 126 0.2%
استایرن بوتادین رابر روشن 320 0.6%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 6,336 12.0%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 2,728 5.1%
پلی اتیلن سبک خطی 6,064 11.4%
پلی اتیلن سبک فیلم 4,908 9.3%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3,855 7.3%
پلی اتیلن سنگین بادی 3,680 6.9%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 943 1.8%
پلی اتیلن سنگین دورانی 702 1.3%
پلی اتیلن سنگین فیلم 1,606 3.0%
پلی استایرن انبساطی 690 1.3%
پلی استایرن معمولی 250 0.5%
پلی استایرن مقاوم 390 0.7%
پلی بوتادین رابر 627 1.2%
پلی پروپیلن پزشکی 40 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 2,152 4.1%
پلی پروپیلن نساجی 9,815 18.5%
پلی وینیل کلراید 7,632 14.4%
کل 52,982 100%

 

 

عرضه، تقاضا، حجم و ارزش معاملات

 

آمار ارزش معامله  از تاریخ 1396/4/9  الی 1396/4/14
عنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
اپوکسی رزین جامد 6,617,600 0.3%
اپوکسی رزین مایع 2,544,080 0.1%
استایرن بوتادین رابر تیره 5,895,666 0.3%
استایرن بوتادین رابر روشن 16,079,464 0.8%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 228,408,312 11.3%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 89,445,950 4.4%
پلی اتیلن سبک خطی 236,502,532 11.7%
پلی اتیلن سبک فیلم 209,066,594 10.3%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 161,774,173 8.0%
پلی اتیلن سنگین بادی 138,190,400 6.8%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 34,412,602 1.7%
پلی اتیلن سنگین دورانی 26,860,306 1.3%
پلی اتیلن سنگین فیلم 61,755,958 3.0%
پلی استایرن انبساطی 36,344,670 1.8%
پلی استایرن معمولی 11,754,500 0.6%
پلی استایرن مقاوم 19,500,780 1.0%
پلی بوتادین رابر 30,436,551 1.5%
پلی پروپیلن پزشکی 1,568,720 0.1%
پلی پروپیلن شیمیایی 96,134,036 4.7%
پلی پروپیلن نساجی 375,215,886 18.5%
پلی وینیل کلراید 241,331,804 11.9%
کل 2,029,840,584 100%

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم