رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 17 خردادماه  99 - کارنامه معاملات

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 17 خردادماه  99 - کارنامه معاملات

 

 

کارنامه معاملات:

 

حجم عرضه: 48300 تن

حجم تقاضا: 69432 تن

حجم معامله: 42213 تن

ارزش معامله: 586.4 میلیارد تومان

درصد حجم معاملات به عرضه کل: 87 درصد

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی-پپنا

www.ppna.ir

@ppnachannel

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 129,620 294 129,620 462 294
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 129,620 210 129,620 336 210
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 165,833 504 143,400 2,257/92 504
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 230,250 400 221,906 580 400
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 221,906 120 221,906 80 80
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 221,906 0 221,906 40 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز سلف 259,682 100 232,949 130 100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 140,033 528 106,899 1,738 528
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 127,120 2,508 104,767 3,036 2,508
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 136,202 2,508 112,077 3,828 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 165,394 1,100 106,501 2,706 1,100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 151,139 726 102,582 2,046 726
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 165,059 1,188 102,869 3,124 1,188
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 154,701 2,002 100,574 4,554 2,002
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 138,184 198 138,184 176 176
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 119,131 1,000 119,131 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 128,400 2,112 122,816 3,322 2,112
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 125,472 1,100 122,816 1,480 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 128,080 96 123,605 168 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 122,816 1,440 122,816 984 840
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 122,816 0 122,816 432 432
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 158,652 66 140,867 242 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 153,527 1,000 134,159 1,510 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 137,977 1,012 134,159 1,628 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 139,496 1,000 134,159 1,460 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 152,096 220 143,551 418 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله سلف (مچینگ) 134,159 0 134,159 572 572
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله سلف 134,159 1,364 134,159 902 792
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 136,649 960 134,159 1,512 960
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 143,551 960 143,551 240 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 143,551 0 143,551 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 143,220 96 134,159 432 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی 134,948 96 134,948 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 134,948 0 134,948 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول نقدی 136,526 594 136,526 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 137,221 1,000 127,336 1,610 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 131,986 150 127,336 230 150
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 138,482 1,008 127,336 2,904 1,008
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 127,336 420 127,336 231 231
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 142,669 330 127,336 1,320 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 127,336 0 127,336 189 189
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 120,444 363 120,444 374 363
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 121,688 2,508 115,812 3,322 2,508
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز نقدی 121,899 55 118,967 110 55
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 118,967 0 118,967 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 118,967 2,016 118,967 1,968 1,896
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز نقدی 125,198 50 125,198 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 143,651 1,716 129,071 2,706 1,716
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 129,127 0 129,127 168 168
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 129,127 1,200 129,127 312 144
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 129,127 1,518 129,127 792 638
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 129,127 0 129,127 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 136,827 506 129,127 1,870 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام سلف 130,658 814 129,127 946 814
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 129,127 1,782 129,127 1,914 1,672
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 129,127 0 129,127 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی   440 137,015 44 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 147,215 3,102 143,368 4,774 3,102
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 147,620 0 147,620 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 148,514 1,200 147,702 1,380 1,200
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر سلف 147,620 1,900 147,620 210 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 147,620 0 147,620 280 280
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر نقدی 147,620 110 147,620 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 137,320 305 135,086 350 305
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 135,086 305 135,086 70 70
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 135,086 0 135,086 30 30
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 168,990 0 168,990 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 174,511 0 174,511 44 44
نمایش 1 تا 68 از 68 ردیف رکورد در صفحه
Go to top