رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 24 اسفندماه

 

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 24 اسفندماه

 

▪️Tabriz1540: 13400

▪️JamBL3: 12490
▪️Jam5000S: 11900
▪️Jam52518: 12550
▪️JamppHp550J: 17150
▪️JamppHp552R: 16350

▪️Shazand0209aa: 13300
▪️Shazandhp552r: 16350
▫️MaronC30S: 17200
▫️Maronex5: 12000
▫️Maron552r: 16350
▫️MaronBL3: 12300

▪️BandaremamH10500: 14250
▪️Bandaremam0075: 15000
▪️Bandaremam0035: 12900
▪️Bandaremam0200: 17300

▫️Amirkabir0209AA: 13500
▫️Amirkabir2420H: 13400
▫️AmirkabirEX3: 15750

▪️Aryasasol0190: 13400
▪️Aryasasolhch5110: 11800
▫️Mahabad22b02: 12870
▪️KermanshahEx5: 12100
▪️Kermanshahbl3: 12380
▫️EilamEX3: 12750
▫️Lale2102TX00: 13150

Go to top