رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اسفندماه

 

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اسفندماه

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 21 اسفندماه

 

▪️Arvand s65: 16600
▪️Tondgoian781: 15250

▪️Tabriz3840: 13600
▪️Tabriz ABS: 24550
▪️Tabriz7240: 15900
▪️Tabriz1540: 13600

▪️JamBL3: 12650
▪️Jam5000S: 11900
▪️JamEX5: 12500
▪️Jam52518: 12500
▪️JamppHp510l: 17200
▪️JamppHp550J: 16200
▪️JamppEP440L: 17400
▪️Jamppep548r: 19600
▪️JamppHp552R: 16500

▪️Shazand0209AA: 13500
▪️ShazandPPR60: 19000
▪️Shazandhp552r: 16500
▪️Shazandz30s: 16600

▫️MaronC30S: 17400
▫️MaronZ30S: 16650
▫️MaronC30G: 17000
▫️Maronex5: 12400
▫️Maron552r: 16500
▫️MaronBL3: 12600

▪️BandaremamH10500: 14000
▪️Bandaremam0075: 15200
▪️Bandaremam0035: 13400
▪️Bandaremam0200: 18400

▫️Amirkabir0209AA: 13700
▫️Amirkabir2420H: 13600
▫️AmirkabirEX3: 12850

▪️Aryasasol0190: 13650
▪️Aryasasolhch5110: 12250

▪️EilamEX3: 12750
▪️Eilamf7000: 12100
▪️MEHRf7000: 12150

▫️Mahabad22b02: 13200

▪️KermanshahEx5: 12400
▪️Kermanshahbl3: 12600

▫️Lale2102TX00: 13300
▫️Lale1922t:14800

Go to top