رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 23 یهمن ماه 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 23 یهمن ماه

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
مکان تحویل
 
عرضه کننده
 
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 143,352 0 143,352 42 42 انبار کارخانه صنعتی نوید زر شیمی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 128,602 90 128,602 10 10 انبار کارخانه پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 128,602 80 128,602 30 30 انبار کارخانه پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 113,997 0 113,997 140 140 انبار کارخانه پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 113,997 1,100 113,997 840 740 انبار کارخانه پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 111,578 1,804 109,627 2,464 1,804 انبار کارخانه پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 96,571 1,320 93,168 2,024 1,320 انبار کارخانه پلیمر آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 97,016 1,518 93,168 2,871 1,518 انبار کارخانه پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 93,561 1,012 93,168 1,122 1,012 انبار کارخانه پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 93,168 198 93,168 198 198 انبار کارخانه پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 96,515 616 93,168 968 616 انبار کارخانه پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 98,738 1,000 98,738 700 660 انبار کارخانه پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 98,738 0 98,738 90 90 انبار کارخانه پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 91,061 960 91,061 576 576 انبار کارخانه پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان نقدی   360 88,707 0 0 انبار کارخانه پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 88,707 0 88,707 308 308 انبار کارخانه پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 88,707 2,310 88,707 2,134 2,002 انبار کارخانه پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز سلف 108,609 100 92,255 200 100 انبار کارخانه پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 94,157 0 94,157 44 44 انبار کارخانه پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 94,157 0 94,157 220 220 انبار کارخانه پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,157 912 94,157 648 624 انبار کارخانه پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 94,157 506 94,157 484 462 انبار کارخانه پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 94,157 0 94,157 144 144 انبار کارخانه پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 94,157 2,508 94,157 462 396 انبار کارخانه پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 94,707 1,000 94,157 1,100 1,000 انبار کارخانه پتروشیمی بندر امام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر نقدی 104,445 1,000 104,445 710 660 انبار کارخانه پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 104,445 0 104,445 60 60 انبار کارخانه پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 104,445 2,000 104,445 1,450 1,450 انبار کارخانه پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 104,445 0 104,445 350 350 انبار کارخانه پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 106,435 0 106,435 440 440 انبار کارخانه پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 106,435 1,518 106,435 374 374 انبار کارخانه پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول نقدی   220 102,102 22 0 انبار کارخانه پلیمر آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 100,337 0 100,337 888 888 انبار کارخانه پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 100,337 1,440 100,337 600 552 انبار کارخانه پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 100,337 2,310 100,337 1,144 1,144 تهران پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 100,337 0 100,337 1,166 1,166 تهران پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 123,874 110 107,360 484 110 انبار کارخانه پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 125,992 700 100,337 1,610 700 انبار کارخانه پتروشیمی بندر امام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 104,882 1,606 100,337 2,530 1,606 انبار کارخانه پلیمر آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 122,674 800 100,337 2,330 800 انبار کارخانه پتروشیمی بندر امام
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی 103,468 1,012 103,468 616 528 انبار کارخانه پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 103,468 0 103,468 110 110 انبار کارخانه پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 101,113 240 101,113 72 48 انبار کارخانه پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 101,113 0 101,113 720 720 انبار کارخانه پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 101,113 1,824 101,113 1,272 1,104 انبار کارخانه پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 101,113 480 101,113 360 264 انبار کارخانه پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 101,113 48 101,113 48 48 انبار کارخانه پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 111,815 1,000 101,113 1,580 1,000 انبار کارخانه پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 103,347 264 103,347 88 88 انبار کارخانه پتروشیمی لاله
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 96,696 3,520 96,696 3,520 3,520 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 98,945 1,012 98,945 1,012 1,012 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 98,664 506 98,664 506 506 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 102,505 1,518 102,505 1,518 1,518 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 104,825 220 102,399 286 220 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 104,598 3,014 104,598 2,728 2,200 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 104,598 0 104,598 638 638 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 104,448 2,002 99,722 3,344 2,002 انبار کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 211,881 50 170,928 120 50 انبار کارخانه پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 172,355 400 162,688 650 400 انبار کارخانه پتروشیمی تبریز
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 155,493 0 155,493 105 105 انبار کارخانه پتروشیمی بندر امام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 155,493 798 155,493 336 336 انبار کارخانه پتروشیمی بندر امام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 146,153 1,008 146,153 441 441 انبار کارخانه صنایع پتروشیمی تخت جمشید
Go to top