رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 19  بهمن ماه 98

 

قیمت روزانه مواد پلیمری

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 19  بهمن ماه 98

 

▪️ArvandS65: 14420
▪️Tondgoian781: 13400

▪️Tabriz3840: 12250
▪️Tabriz7240: 14100
▪️Tabriz1540: 13150

▪️JamBL3: 11250
▪️JamEX5: 11150
▪️Jam52518: 12100
▪️Shazandz30s: 16100
▪️Shazandz0209aa: 12900

▫️MaronC30S: 16200
▫️MaronZ30S: 16100
▫️Maronex5: 11100
▫️Maron552r: 16050

▪️BandaremamH10500: 11850
▪️Bandaremam0075: 13000
▪️Bandaremam0200: 13800

▫️Amirkabir0209AA: 13250
▫️Amirkabir2420H: 11800
▫️AmirkabirEX3: 11970
▪️Aryasasol0190: 11820

▫️Ghaedbasir10720: 33000
▫️Ghaedbasir10417: 27500
▫️Ghaedbasir10415: 27500

▪️EilamEX3: 11700
▫️Mahabad22b02: 11530
▫️Mahabad22b03: 11400

▪️KermanshahEx5: 11150
▪️Kermanshahbl3: 11150

▫️Lale2102TX00:  11650
▫️Lale1922t: 13000

▫️Lorestan62n07: 11600
▫️Takhtjamshidg1551: 13300
▫️Kordestan2420e02: 11650

Go to top