رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 15 بهمن ماه

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 15 بهمن ماه

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 15 بهمن ماه

 

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 15 بهمن ماه

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 124,890 90 124,890 90 90
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 124,890 80 124,890 20 10
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 111,809 1,100 111,809 980 920
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 111,809 0 111,809 180 180
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 106,726 0 106,726 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 106,726 1,804 106,726 704 682
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 93,550 1,320 93,550 638 550
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 93,550 1,012 93,550 242 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 93,550 3,190 93,550 2,002 1,859
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 93,550 0 93,550 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 93,550 0 93,550 44 44
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 98,867 0 98,867 30 30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 98,867 1,000 98,867 430 390
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 91,224 0 91,224 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 91,224 1,200 91,224 840 624
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان نقدی 88,915 480 88,915 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 88,915 2,200 88,915 1,716 1,694
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 88,915 0 88,915 220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 92,630 110 91,224 176 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز سلف 112,128 150 92,472 330 150
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 92,038 0 92,038 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 92,038 2,016 92,038 984 912
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 92,574 1,000 92,038 1,150 1,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 101,682 0 101,682 20 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,682 1,000 101,682 340 320
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,682 2,000 101,682 910 820
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 101,682 0 101,682 80 80
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 104,157 1,518 104,157 396 396
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 104,157 0 104,157 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول نقدی   220 99,655 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 97,924 0 97,924 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 97,924 814 97,924 462 352
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   96 104,779 24 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 97,924 1,440 97,924 336 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 97,924 0 97,924 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 97,924 440 97,924 418 374
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 97,924 0 97,924 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 104,779 374 104,779 374 330
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 104,779 0 104,779 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 114,693 700 97,924 1,690 700
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,924 1,562 97,924 1,012 924
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 97,924 0 97,924 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 111,418 800 97,924 2,320 800
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی 97,993 506 97,993 198 198
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 97,993 0 97,993 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,685 240 95,685 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,685 2,016 95,685 456 288
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,685 0 95,685 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,685 480 95,685 192 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,685 0 95,685 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 95,685 1,000 95,685 1,060 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 96,302 2,500 95,685 2,710 2,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 100,359 600 95,685 1,400 600
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 100,862 132 100,862 132 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 100,862 0 100,862 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 96,603 3,520 96,603 3,520 3,520
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 98,849 506 98,849 506 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 98,569 1,320 98,569 1,320 1,320
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 102,406 1,518 102,406 1,518 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 106,432 220 106,432 462 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 105,563 2,508 105,563 2,222 1,364
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 105,563 0 105,563 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 102,662 2,508 100,642 3,146 2,508
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 167,605 100 167,605 70 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 167,605 0 167,605 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 172,193 120 159,525 280 120
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 164,007 400 159,525 510 400
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 152,470 1,008 152,470 725/76 725/76
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 152,470 0 152,470 20/16 20/16
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 143,311 504 143,311 420 420
 
Go to top