رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 15 بهمن ماه 98

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 15 بهمن ماه 98

 

 

▪️ArvandS65: 14650

▪️Tondgoian781: 13400

 

▪️Tabriz3840: 12000

▪️Tabriz ABS: 22000

▪️Tabriz7240: 14200

▪️Tabriz1540: 13180

 

▪️JamBL3: 11250

▪️JamEX5: 11070

▪️Jam52518: 12100

▪️JamppEP440L: 17100

▪️Jamppep548r: 17100

▪️JamppHp552R: 16200

▪️JamppHp550l: 16200

 

▪️Shazandhp552r: 16200

▪️Shazandz30s: 16200

▪️Shazandz0209aa: 12750

 

▫️MaronC30S: 16250

▫️MaronZ30S: 16400

▫️Maronex5: 11050

▫️Maron552r: 16200

▫️MaronBL3: 11100

 

▪️BandaremamH10500: 11800

▪️Bandaremam0075: 12900

▪️Bandaremam0035: 11300

▪️Bandaremam0200: 13650

 

▫️Amirkabir0209AA: 13050

▫️Amirkabir2420H: 11800

▫️AmirkabirEX3: 12050

 

▪️Aryasasol1922: 13100

▪️Aryasasol0190: 11750

▪️Aryasasolhch5110: 11030

 

▫️Ghaedbasir10720: 33500

▫️Ghaedbasir10417: 28000

▫️Ghaedbasir10415: 28000

▫️GhaedbasirN50: 24000

 

▪️EilamEX3: 11600

▪️Eilamf7000: 10980

▪️MEHRf7000: 11020

 

▫️Mahabad22b02: 11450

▫️Mahabad22b03: 11320

 

▪️KermanshahEx5: 11050

▪️Kermanshahbl3: 11200

 

▫️Lale2102TX00:  11850

▫️Lale1922t: 12900

 

▫️Lorestan62n07: 11600

▫️Takhtjamshidg1551: 13300

▫️Kordestan2420e02: 11750

 

Go to top