پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 1 بهمن 1399.
تاریخ شمسی :

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 30 دی ماه 98

 

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 30 دی ماه 98

 ️Arvand s65: 12350

▪️Tabriz3840: 10930
▪️Tabriz ABS: 21200
▪️Tabriz7240: 14000
▪️Tabriz1540: 12400

▪️JamEX5: 10600
▪️Jam52518: 12900
▪️Jam5000S: 10380
▪️Jam22501KJ: 11600
▪️JamBL3: 10600
▪️JamppHp510l: 13900
▪️Jamppep548r: 17340
▪️JamppHP552R: 16350


▪️Shazandhp552r: 16350
▪️Shazandz30s: 16300

▫️MaronMR230: 16700
▫️MaronC30S: 14030
▫️MaronZ30S: 16350
▫️MaronZ30G: 16180
▫️Maronex5: 10550
▫️Maron552r: 16350
▫️MaronBL3: 10600


▪️BandaremamH10500: 11650
▪️Bandaremam0075: 12900
▪️Bandaremam0035: 11000
▪️Bandaremam0200: 13100

▫️Amirkabir0209AA: 12500
▫️Amirkabir2420h: 12700
▫️AmirkabirEX3: 12200

▪️Aryasasol0190: 11430
▪️Aryasasolhch5110: 10600

▫️Ghaedbasir10720: 24000
▫️Ghaedbasir10415: 24000
▫️GhaedbasirN50: 21300
▫️Ghaedbasir10417: 23900

▪️Eilamf7000: 10520
▪️MEHRf7000: 10600

▫️Mahabad22b02: 11200
▫️Mahabad22b03: 10850

▪️Kermanshahbl3: 10550
▫️Lale1922t:
▫️Lale2102tx00: 11430

▫️NavidzarshimiZR230: 16700
▫️Lorestan62n07: 11430
▫️TakhtjamshidG1551:12400
▫️Kordestan2420e02: 11600

Go to top