رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان ماه 98

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 13 آبان ماه 98

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 75,472 2,002 75,472 1,606 1,144
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 75,472 0 75,472 154 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 73,208 506 73,208 308 264
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 73,208 0 73,208 160 160
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 73,208 1,500 73,208 1,460 1,300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 75,479 540 75,472 580 540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 75,472 3,014 75,472 1,056 1,034
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 75,472 0 75,472 506 506
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 83,397 57 78,398 114 57
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 105,158 308 77,782 682 308
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 274,000 0 274,000 5 5
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 96,990 756 96,990 168 126
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 96,990 315 96,990 168 126
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 42 42
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 168 168
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 96,990 504 96,990 231 42
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 176 176
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 96,990 990 96,990 682 616
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 22 22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 96,990 220 96,990 308 198
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 96,990 500 96,990 80 80
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی   220 96,990 0 0
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   220 96,990 0 0
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار نقدی   100 96,990 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 97,206 900 96,990 1,240 900
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 84 84
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 96,990 441 96,990 315 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 97,135 168 96,990 336 168
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار نقدی   100 96,990 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 96,990 624 96,990 312 312
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 96,990 2,002 96,990 814 748
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 96,990 506 96,990 154 88
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 96,990 900 96,990 700 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 110 110
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 96,990 1,200 96,990 552 432
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 264 264
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 96,990 1,440 96,990 1,224 1,008
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   44 96,990 0 0
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   70 100,413 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 97,022 2,002 96,990 2,288 2,002
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 96,990 1,012 96,990 858 638
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,990 0 96,990 154 154
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 101,801 1,239 101,801 1,134 1,134
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   210 101,801 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   420 101,801 420 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 101,801 2,496 101,801 1,104 1,104
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 101,801 2,794 101,801 946 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 116,516 147 113,811 315 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 115,642 126 110,877 294 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 103,347 0 103,347 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 103,347 105 103,347 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی   63 113,420 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی   210 110,877 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 114,457 105 110,877 168 105
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 117,234 0 117,234 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 117,234 440 117,234 242 242
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی   396 110,877 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی   400 110,877 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 111,234 198 110,877 220 198
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 110,877 0 110,877 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 110,877 160 110,877 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 115,142 396 110,877 748 396
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی   220 113,420 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 119,483 220 119,483 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 110,877 660 110,877 286 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 110,877 0 110,877 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 110,877 660 110,877 440 396
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 110,877 0 110,877 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 110,877 440 110,877 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 101,447 396 97,968 792 396
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند نقدی   90 107,551 0 0
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی   600 113,811 0 0
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 318,000 0 318,000 8/8 8/8
نمایش 1 تا 79 از 79 ردیف رکورد در صفحه
Go to top