رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 17 شهریور 98

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 106,717 150 88,705 750 150
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 82,010 2,002 82,010 704 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 82,010 0 82,010 154 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 82,010 2,002 82,010 2,024 1,848
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 79,550 0 79,550 640 640
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 82,010 1,000 82,010 480 380
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 79,550 3,000 79,550 2,740 2,040
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 82,010 0 82,010 66 66
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 87,031 0 87,031 242 242
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 87,031 3,014 87,031 2,794 2,684
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 85,492 132 84,521 176 132
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   110 297,000 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   110 295,000 0 0
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف   110 288,000 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 105,113 0 105,113 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 105,113 420 105,113 273 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 105,113 210 105,113 168 147
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 105,113 210 105,113 378 168
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 105,113 0 105,113 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 105,113 500 105,113 400 340
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 105,113 0 105,113 80 80
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 105,113 1,000 105,113 1,180 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 105,113 0 105,113 84 84
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 105,113 525 105,113 504 252
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 105,113 0 105,113 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 105,113 1,000 105,113 1,020 900
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 105,113 0 105,113 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 105,113 720 105,113 672 480
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 105,117 720 105,113 816 720
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 105,113 0 105,113 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 105,113 960 105,113 1,104 888
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 110,676 840 110,676 315 315
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی   110 166,215 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی 166,215 220 166,215 176 176
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال سلف   110 166,215 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 110,676 315 110,676 630 315
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   210 110,676 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی   504 110,676 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 122,325 0 122,325 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 122,325 105 122,325 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی سلف 145,616 210 119,323 525 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 111,618 105 111,618 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 121,925 105 121,925 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 119,323 0 119,323 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 119,323 210 119,323 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 125,528 63 125,528 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 132,664 210 119,323 462 210
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 125,828 330 125,828 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 136,285 440 119,323 638 440
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 128,129 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 119,323 0 119,323 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 119,323 880 119,323 660 572
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 119,323 0 119,323 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 119,323 220 119,323 88 88
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 116,405 0 116,405 22 22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 116,405 858 116,405 583 517
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 116,405 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   25 116,405 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   40 107,071 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 107,071 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 104,929 0 104,929 22 22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 104,929 352 104,929 308 264
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   25 104,807 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 107,071 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 123,247 100 123,247 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 120,925 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 114,921 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 123,247 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   30 106,154 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 114,921 80 114,921 40 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 114,921 0 114,921 40 40
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 126,337 80 118,403 260 80
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 142,362 100 118,403 240 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 124,721 1,100 109,157 2,360 1,100
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 101,855 0 101,855 132 132
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 101,855 1,980 101,855 924 902
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,193 396 89,193 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 89,193 0 89,193 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 89,193 1,012 89,193 330 308
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 89,742 1,408 89,193 1,661 1,408
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 89,193 0 89,193 506 506
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 89,193 0 89,193 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,193 1,210 89,193 726 682
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 83,812 957 83,812 638 638
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی   100 83,812 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 83,812 0 83,812 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 83,769 960 83,769 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 83,769 0 83,769 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی 81,767 480 81,767 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 83,711 1,518 81,767 2,046 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی   484 81,767 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 83,769 352 83,769 110 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   264 87,857 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 85,038 100 85,038 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 85,038 0 85,038 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی   110 83,769 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 88,417 0 88,417 198 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 88,417 506 88,417 308 308
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی   170 88,417 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 88,459 960 88,417 1,008 960
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 88,417 0 88,417 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 88,417 1,000 88,417 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 91,743 1,500 88,417 2,570 1,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 99,400 0 99,400 120 120
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,400 4,000 99,400 920 900
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی   506 93,195 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 90,584 550 90,584 70 50
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 90,584 480 90,584 168 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 90,584 0 90,584 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   240 95,566 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 90,584 0 90,584 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 90,584 960 90,584 360 312
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 90,584 408 90,584 120 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 90,584 0 90,584 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 90,584 0 90,584 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 90,584 1,606 90,584 550 550
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 95,566 220 95,566 220 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,584 0 90,584 280 280
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 90,584 1,200 90,584 1,000 920
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 90,584 0 90,584 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,584 1,320 90,584 880 836
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 91,425 900 90,584 1,170 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 88,432 480 88,432 96 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 88,432 960 88,432 504 288
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 88,432 0 88,432 192 192
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   240 88,932 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 88,432 960 88,432 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 88,432 0 88,432 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 92,435 720 92,435 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 92,435 0 92,435 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 88,432 480 88,432 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 88,932 130 88,932 90 90
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 88,932 0 88,932 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 90,459 3,102 88,432 4,334 3,102
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 88,432 0 88,432 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 88,432 600 88,432 520 500
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 85,779 50 85,779 50 50
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 91,489 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 91,489 220 91,489 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 93,015 0 93,015 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 93,015 1,518 93,015 1,056 1,034
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 95,068 2,002 95,068 1,474 1,342
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 94,812 506 94,812 132 132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 95,582 506 95,582 462 440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 98,320 506 98,320 396 374
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 111,350 1,012 111,350 792 308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 120,197 1,012 114,196 1,650 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 107,792 2,508 107,792 638 528
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 109,660 0 109,660 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 109,660 660 109,660 616 616
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 108,859 176 108,859 66 44
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 141,549 300 141,549 250 240
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 153,796 70 134,544 160 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 134,544 0 134,544 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 134,544 300 134,544 230 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 133,616 504 133,616 126 126
نمایش 1 تا 156 از 156 ردیف رکورد در صفحه

 

Go to top