رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 12 شهریور 98

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 83,564 0 83,564 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,564 0 83,564 22 22
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 88,680 0 88,680 44 44
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 86,122 0 86,122 22 22
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   110 297,000 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   110 295,000 0 0
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 288,000 175 288,000 45 45
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 40 40
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 107,105 0 107,105 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 118,611 0 118,611 110 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 118,611 902 118,611 759 715
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   25 118,611 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   40 109,100 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 109,100 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 106,918 0 106,918 11 11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 106,918 352 106,918 297 297
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 106,792 50 106,792 40 40
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 109,100 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 109,100 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 123,216 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 125,582 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   50 108,165 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 117,098 100 117,098 40 30
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 117,098 0 117,098 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 124,520 180 120,647 260 180
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 142,876 100 120,647 300 100
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 120,647 400 120,647 115 110
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 120,647 0 120,647 5 5
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 124,282 1,100 111,225 2,500 1,100
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 103,785 1,980 103,785 924 836
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 103,785 0 103,785 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,883 176 90,883 154 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 90,883 1,012 90,883 308 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 91,002 1,210 90,883 1,430 1,210
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 90,883 704 90,883 242 198
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 90,883 506 90,883 330 242
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,883 1,034 90,883 418 374
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 90,883 0 90,883 132 132
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 85,400 957 85,400 561 561
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی   100 85,400 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 85,400 0 85,400 121 121
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,356 960 85,356 408 384
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 85,356 0 85,356 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 85,356 56 85,356 56 56
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,784 96 85,356 144 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی 83,317 768 83,317 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 83,317 0 83,317 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 83,317 550 83,317 88 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 85,356 506 85,356 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   264 89,522 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 86,649 100 86,649 90 90
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 86,649 0 86,649 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی   220 85,356 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 144 144
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 90,092 528 90,092 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 90,092 858 90,092 286 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 90,092 960 90,092 648 600
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   170 90,092 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 90,092 506 90,092 242 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   200 90,092 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 90,092 0 90,092 140 140
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 90,092 1,500 90,092 1,420 1,360
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 101,283 0 101,283 290 290
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 101,283 3,000 101,283 1,470 1,430
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 101,283 680 101,283 200 200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی   506 94,961 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 92,300 0 92,300 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف 92,300 590 92,300 40 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 92,300 480 92,300 192 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   240 97,376 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 92,300 960 92,300 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 92,300 408 92,300 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 92,300 1,342 92,300 198 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 97,382 220 97,376 242 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 92,300 0 92,300 90 90
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 92,300 1,200 92,300 910 870
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 92,300 1,320 92,300 924 792
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 92,300 0 92,300 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 92,300 900 92,300 760 720
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 92,300 0 92,300 180 180
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 90,108 480 90,108 120 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 90,108 0 90,108 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 90,108 960 90,108 360 336
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   240 90,618 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 90,108 0 90,108 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 90,108 480 90,108 120 48
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 94,186 960 94,186 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 90,108 700 90,108 480 360
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 90,256 3,102 90,108 3,410 3,102
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 90,108 0 90,108 60 60
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 93,223 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 93,223 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 94,777 1,518 94,777 1,562 1,122
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 96,870 2,002 96,870 1,650 1,650
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 96,608 506 96,608 220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 97,393 506 97,393 506 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف   506 100,183 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 113,459 1,012 113,459 1,144 836
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 123,966 550 116,359 1,122 550
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 109,835 0 109,835 242 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 109,835 2,310 109,835 902 770
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 112,052 1,210 111,738 1,364 1,210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 110,922 198 110,922 44 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 144,231 300 144,231 300 300
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 152,388 70 137,094 190 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 137,094 300 137,094 270 250
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 137,094 0 137,094 50 50
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 136,148 504 136,148 441 441
نمایش 1 تا 118 از 118 ردیف رکورد در صفحه
Go to top