رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بمدی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 28 مردادماه 98

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 111,795 1,992 111,795 1,104 864
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 111,795 672 111,795 480 384
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 111,795 984 111,795 768 528
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 126,623 110 126,623 44 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 126,623 220 126,623 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 130,551 440 126,623 616 440
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 133,411 330 133,411 352 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 88,093 1,012 88,093 616 506
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 109,712 2,024 109,712 748 594
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 139,430 504 139,430 105 105
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی 114,005 616 114,005 22 22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 297,000 175 297,000 135 135
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 97,094 506 97,094 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 90,181 330 90,181 22 22
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 124,672 200 124,672 10 10
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند سلف 88,726 132 88,726 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 102,408 506 102,408 440 440
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 108,441 50 108,441 20 20
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 117,662 399 117,662 315 315
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 90,181 120 90,181 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 118,583 126 118,583 105 105
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 96,729 902 96,729 110 110
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 111,757 25 111,757 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 90,295 506 90,295 407 407
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 90,295 450 90,295 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 91,616 200 91,616 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 103,580 220 103,580 154 154
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 99,162 220 99,162 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 111,795 0 111,795 408 408
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 111,795 0 111,795 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 133,411 0 133,411 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 109,712 0 109,712 264 264
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 297,000 0 297,000 30 30
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 88,726 0 88,726 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 102,408 0 102,408 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 118,583 0 118,583 21 21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 96,729 660 96,729 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 91,190 132 90,181 176 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 99,159 900 98,180 1,210 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 98,180 1,200 98,180 450 390
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 86,168 1,012 86,090 1,254 1,012
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 91,361 3,014 91,361 1,892 1,848
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 97,502 1,210 95,778 2,354 1,210
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 95,778 1,900 95,778 390 390
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف 98,180 850 98,180 50 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 107,067 2,500 107,067 1,100 960
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 97,094 0 97,094 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 86,090 1,000 86,090 560 560
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 107,486 330 107,067 440 330
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 124,672 100 124,672 50 50
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 86,090 2,486 86,090 902 748
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,507 1,500 83,507 820 580
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 145,551 70 140,921 120 70
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 98,758 250 93,118 345 250
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 97,094 1,276 97,094 495 451
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 97,269 1,300 96,729 1,570 1,300
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 98,180 0 98,180 170 170
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 91,361 0 91,361 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 95,778 0 95,778 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 98,180 0 98,180 80 80
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 107,067 0 107,067 470 470
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 86,090 0 86,090 100 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 86,090 0 86,090 374 374
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,507 0 83,507 320 320
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 97,094 0 97,094 198 198
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 90,018 264 88,726 396 264
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 119,300 1,012 119,300 924 924
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 115,488 2,200 115,488 770 748
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 111,814 200 111,795 360 200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 96,729 1,200 96,729 288 288
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 111,855 630 111,795 777 630
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 111,795 168 111,795 273 168
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 145,441 330 126,623 594 330
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,778 960 95,778 72 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 96,300 480 96,300 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,778 960 95,778 360 336
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 103,240 1,012 103,240 396 396
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,778 480 95,778 96 72
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 99,955 1,200 99,955 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,094 1,342 97,094 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 106,198 1,012 106,198 264 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 90,181 720 90,181 192 144
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 111,795 500 111,795 560 500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 98,180 1,100 98,180 528 352
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 100,467 1,012 100,467 1,012 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 102,686 2,508 102,686 1,650 1,650
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 98,180 480 98,180 168 168
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 318,000 0 318,000 8/8 8/8
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 122,349 880 122,349 594 594
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 117,489 1,518 117,489 858 682
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 98,180 600 98,180 120 120
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 111,795 420 111,795 441 378
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,339 900 111,795 2,040 900
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 111,795 420 111,795 378 336
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 155,780 210 126,623 714 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 137,364 210 129,756 609 210
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 135,576 704 124,564 1,089 704
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 111,725 506 111,725 341 319
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 97,094 814 97,094 110 110
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 111,795 1,100 111,795 990 814
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 146,723 50 124,672 150 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 127,417 150 124,672 210 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 120,987 100 120,987 30 20
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 111,795 330 111,795 44 44
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 111,876 1,320 111,795 1,694 1,320
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 140,921 250 140,921 170 140
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون نقدی 126,623 220 126,623 110 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 98,180 1,320 98,180 286 264
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 124,672 10 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   240 88,093 24 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   650 107,067 10 0
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   50 124,564 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 114,005 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی   336 117,662 0 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی   110 175,618 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی   506 88,093 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   200 114,005 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 129,709 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 127,252 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   150 304,000 0 0
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   60 306,000 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   170 96,729 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   200 96,729 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 129,709 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 120,987 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 114,005 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف   66 116,632 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی   198 175,618 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   420 117,662 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 99,162 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی   315 117,662 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف   252 117,662 0 0
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   50 111,581 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی   374 112,839 0 0
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   220 111,795 0 0
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 111,795 0 0
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار نقدی   50 111,795 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 119,300 0 119,300 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 96,729 0 96,729 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,778 0 95,778 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,778 0 95,778 216 216
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 103,240 0 103,240 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,778 0 95,778 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 90,181 0 90,181 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 98,180 0 98,180 88 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 102,686 0 102,686 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 98,180 0 98,180 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 88,093 0 88,093 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 117,489 0 117,489 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 98,180 0 98,180 48 48
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 111,795 0 111,795 42 42
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 111,795 0 111,795 84 84
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 111,725 0 111,725 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 97,094 0 97,094 44 44
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 111,795 0 111,795 110 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 140,921 0 140,921 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 98,180 0 98,180 220 220
 
 
نبض بازار
 

گریدهای زیر روی قیمت پایه معامله شدند

 

پلی پروپیلن نساجی HP550J/ پ پ جم

پلی پروپیلن نساجی HP552R/ پ پ جم

پلی پروپیلن شیمیایی      EP440L / پ پ جم

پلی پروپیلن شیمیایی      EP440G / پ پ جم

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S/ جم

پلی اتیلن سنگین تزریقی   52518/ پتروشیمی جم

پلی اتیلن سنگین لوله   CRP100N/ جم

پلی اتیلن سنگین بادی BL3/ پتروشیمی جم

پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208/ ایلام

پلی اتیلن سنگین  فیلم     F7000/  مهر

پلی وینیل کلراید S65/ اروند

پلی استایرن انبساطی نسوز F200  (تحویل تهران)/ انتخاب

پلی استایرن انبساطی R200/ انتخاب

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG821/ تندگویان

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG825/ تندگویان

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG781/ تندگویان

پلی اتیلن ترفتالات بطری   BG785/ تندگویان

پلی اتیلن ترفتالات نساجی   TG641/ تندگویان

پلی وینیل کلراید E7244/ اروند

 

 

گریدهای زیر کمتر از ۱۰ درصد رقابت داشتند

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R/  پ پ جم/ کف : 12773 تومان/ سقف : 13666 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0/87درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 / پتروشیمی جم/ کف و سقف:   9119 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی   0035/ بندر امام/ کف :   9719 تومان/  سقف : 9783 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0/4درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075/ بندرامام/ کف :  9899 تومان/ سقف :  9999 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1/5 درصد

پلی وینیل کلراید S65/ بندرامام/ کف :    9730 تومان/  سقف : 9790 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1/6 درصد

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن 50 / قائد بصیر/ کف :   14530 تومان/  سقف : 14577 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 209/ امیر کبیر/ کف : 9730 تومان/ سقف: 9790 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 1/6 درصد

پلی وینیل کلراید S57/ آبادان/ کف :    9657 تومان/ سقف : 10589 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3/7 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M/ ایلام/ کف :   10727 تومان/ سقف : 10766 تومان/ درصد رقابت ناچیز نسبت به پایه

پلی وینیل کلراید E6834/ اروند/ کف :    8969 تومان/ سقف : 9087 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S/ شازند/ کف :   11179 تومان/ سقف : 11188 تومان/ با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد.

پلی پروپیلن نساجی RG1102/ رجال/ کف : 11180 تومان/ سقف : 11218 تومان/ با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد.

 

Go to top