پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مردادماه 98

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,897 1,012 85,648 1,276 1,012
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 85,648 800 85,648 600 560
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 85,648 0 85,648 80 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 85,674 1,210 85,648 1,584 1,210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,079 1,500 83,079 1,180 740
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,079 0 83,079 240 240
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 90,891 3,014 90,891 1,826 1,826
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,891 0 90,891 66 66
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند سلف 88,270 132 88,270 132 132
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 88,743 264 88,270 308 264
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   60 306,000 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   150 304,000 10 0
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف   112/5 297,000 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 113,247 168 112,728 357 168
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 112,728 210 112,728 168 126
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 112,728 420 112,728 357 252
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 112,728 880 112,728 924 726
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 112,728 0 112,728 22 22
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 112,728 264 112,728 198 154
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 112,728 594 112,728 44 22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 112,728 60 112,728 60 60
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 112,728 88 112,728 44 22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,052 940 112,728 1,060 940
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 112,753 168 112,728 273 168
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 112,976 525 112,728 735 525
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 113,583 984 112,728 1,392 984
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 112,728 624 112,728 528 480
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 112,728 1,992 112,728 1,152 960
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 112,728 0 112,728 144 144
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 112,728 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 112,945 880 112,728 1,144 880
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی   315 118,644 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف   315 118,644 0 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی   110 117,083 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی   198 177,083 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   399 118,644 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   210 118,644 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی   336 118,644 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 135,653 84 134,524 168 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 130,839 210 130,839 273 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 130,839 0 130,839 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 146,628 210 127,680 336 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 124,936 126 119,572 189 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 145,865 168 127,680 273 168
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 138,119 330 134,524 506 330
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 149,671 242 127,680 506 242
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 133,186 110 130,418 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 138,738 440 127,680 638 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 127,680 374 127,680 176 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 127,680 0 127,680 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 127,680 220 127,680 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 113,781 374 113,781 66 66
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 134,591 704 126,553 979 704
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 126,553 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 118,936 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 118,936 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 118,936 352 118,936 198 165
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 118,936 0 118,936 11 11
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   50 116,420 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 128,933 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 131,411 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   30 113,290 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 122,616 100 122,616 100 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 126,331 150 126,331 140 140
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 126,331 0 126,331 10 10
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز سلف 147,953 50 126,331 130 50
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 110,627 2,002 110,627 748 748
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 110,627 0 110,627 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 98,852 1,342 98,852 374 330
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 98,852 0 98,852 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 98,852 506 98,852 88 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 98,852 1,364 98,852 462 407
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 98,852 0 98,852 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 98,852 814 98,852 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 98,852 0 98,852 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 98,852 120 98,852 48 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 98,852 0 98,852 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 91,588 814 91,588 715 671
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 91,588 0 91,588 11 11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی   140 91,588 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 91,460 1,440 91,460 408 408
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 91,460 216 91,460 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   240 91,460 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 89,354 1,518 89,354 836 792
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 89,354 0 89,354 242 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 92,928 100 92,928 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 92,928 0 92,928 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی   506 91,460 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 98,510 660 98,510 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 98,510 720 98,510 96 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 98,510 0 98,510 216 216
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 98,510 902 98,510 66 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   170 98,510 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   200 98,510 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی   600 98,510 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 98,510 1,300 98,510 1,140 1,140
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 98,510 0 98,510 160 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 107,960 3,000 107,960 770 770
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 107,960 0 107,960 100 100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 107,960 1,012 107,960 396 396
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 107,960 0 107,960 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف 100,473 900 100,473 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 100,473 504 100,473 120 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 100,473 1,200 100,473 216 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 100,473 0 100,473 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 100,473 1,166 100,473 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 100,473 0 100,473 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 105,999 220 105,999 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 105,999 0 105,999 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 100,473 1,200 100,473 330 300
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 100,473 0 100,473 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 100,473 1,342 100,473 528 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 100,473 0 100,473 242 242
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 100,473 900 100,473 700 700
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 100,473 0 100,473 200 200
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی   720 96,946 24 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,946 960 96,946 144 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   240 97,472 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,946 960 96,946 72 48
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 101,158 960 101,158 480 456
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 97,148 2,002 96,946 2,332 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف   500 96,946 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 101,478 22 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 101,478 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 101,306 2,002 101,306 946 770
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 103,542 2,002 103,542 1,298 1,100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 103,542 0 103,542 220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 103,263 1,012 103,263 858 660
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 104,101 1,518 104,101 462 308
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 104,101 0 104,101 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 107,084 1,012 107,084 572 286
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 126,073 66 126,073 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 122,075 1,012 122,075 352 286
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 122,075 0 122,075 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 125,195 1,518 125,195 726 638
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 118,175 2,002 118,175 638 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 118,175 0 118,175 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 120,222 2,002 120,222 1,012 968
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 120,222 0 120,222 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 117,297 110 117,297 88 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 119,345 176 119,345 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 145,256 250 145,256 220 190
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 145,256 0 145,256 50 50
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 139,795 693 139,795 84 84
نمایش 1 تا 144 از 144 ردیف رکورد در صفحه