رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه 98

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 82,613 0 82,613 140 140
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,382 0 90,382 44 44
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان سلف   60 316,000 0 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   150 314,000 0 0
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 307,000 0 307,000 5 5
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 307,000 80 307,000 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 144,863 704 129,777 1,353 704
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 129,777 5 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 121,241 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 121,241 400 121,241 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 121,867 352 118,816 704 352
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 121,241 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 121,241 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 132,953 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 130,458 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 124,147 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 132,953 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 127,890 10 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 150 127,890 20 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 50 127,890 30 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 127,890 0 127,890 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 100 127,890 100 90
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 114,751 35 114,751 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 128,257 50 124,147 90 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 138,043 120 127,890 230 120
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 146,427 200 127,890 340 200
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,890 50 127,890 40 40
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 127,890 0 127,890 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 113,741 0 113,741 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 113,741 2,002 113,741 1,430 1,342
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 99,822 0 99,822 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 99,822 1,342 99,822 198 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 99,822 1,540 99,822 902 748
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 99,822 506 99,822 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 99,822 0 99,822 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 99,822 814 99,822 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی   264 99,822 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 99,822 0 99,822 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 99,822 168 99,822 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 93,105 814 93,105 748 748
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 93,105 0 93,105 66 66
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی   140 93,105 30 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 92,938 1,800 92,938 336 336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 92,938 0 92,938 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی   216 92,938 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   240 92,938 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 92,709 1,518 90,834 2,266 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 94,468 200 94,468 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی   506 92,938 22 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 99,506 902 99,506 220 176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   2,000 99,506 20 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 99,506 1,440 99,506 288 240
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر سلف   170 99,506 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 99,506 720 99,506 288 288
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 99,506 0 99,506 70 70
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 99,506 1,300 99,506 1,290 1,230
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 110,997 2,000 110,997 1,440 1,320
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 110,997 0 110,997 180 180
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 110,997 1,518 110,997 286 286
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 110,997 0 110,997 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر سلف 102,257 900 102,257 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 102,257 840 102,257 264 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 102,257 0 102,257 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 102,257 1,144 102,257 462 462
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 107,881 220 107,881 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 102,257 0 102,257 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 102,257 900 102,257 850 730
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 102,257 0 102,257 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 102,257 1,342 102,257 682 572
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 104,023 900 102,257 1,260 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 98,102 720 98,102 72 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 98,102 960 98,102 120 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 98,628 480 98,628 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی   960 98,102 24 0
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 102,309 1,200 102,309 288 264
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 98,102 4,004 98,102 1,804 1,496
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 98,102 0 98,102 352 352
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 103,279 220 103,279 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 103,279 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 107,046 2,002 107,046 2,002 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 109,305 1,518 109,305 1,386 1,386
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 109,023 220 109,023 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 109,870 2,002 109,870 1,276 836
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 128,500 88 127,964 154 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 134,422 1,518 130,209 2,816 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 123,181 2,002 123,181 1,166 462
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 123,181 0 123,181 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 125,231 2,508 125,231 1,562 1,452
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 125,231 0 125,231 462 462
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 122,303 0 122,303 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 122,303 110 122,303 154 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف   220 124,352 88 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 159,982 70 149,041 160 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 149,041 250 149,041 200 180
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 139,964 500/5 139,908 570/57 500/5
نمایش 1 تا 98 از 98 ردیف رکورد در صفحه

 

Go to top