رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 مردادماه 98

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 85,186 700 85,168 840 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 82,613 0 82,613 320 320
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,726 1,012 85,168 1,364 1,012
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 85,795 902 85,168 1,386 902
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 82,613 1,100 82,613 800 640
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,382 0 90,382 308 308
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 90,382 3,014 90,382 1,430 550
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 108,839 200 92,120 350 200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 87,860 264 87,775 286 264
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 114,761 315 112,605 693 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 113,396 105 112,605 357 105
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 112,605 770 112,605 946 770
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 113,486 100 112,605 240 100
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 112,605 814 112,605 242 198
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 112,605 0 112,605 88 88
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 112,605 616 112,605 22 22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 112,605 0 112,605 240 240
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی   60 112,605 0 0
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 112,605 300 112,605 20 20
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی   88 112,605 22 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 114,136 740 112,605 1,320 740
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 112,676 168 112,605 294 168
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 112,938 525 112,605 735 525
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 112,605 984 112,605 1,008 984
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 113,574 176 112,605 440 176
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 112,778 912 112,605 1,296 912
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 112,605 1,728 112,605 1,728 1,608
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 112,605 0 112,605 120 120
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 112,605 0 0
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   80 116,286 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 115,079 110 112,605 616 110
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم نقدی   94 109,227 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف   357 118,514 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 118,514 714 118,514 861 105
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم نقدی 176,889 110 176,889 110 110
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی   198 176,889 22 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال سلف   147 118,514 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   399 118,514 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 118,514 384 118,514 912 144
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 148,039 105 134,377 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 152,239 210 130,696 567 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 184,542 210 127,540 693 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 131,660 105 119,441 378 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 134,062 63 134,062 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 162,707 168 127,540 420 168
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 169,187 176 127,540 440 176
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 154,524 140 127,540 320 140
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 140,277 110 130,275 286 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 152,533 154 127,540 704 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 127,540 396 127,540 396 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 127,540 0 127,540 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 127,540 110 127,540 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 113,657 374 113,657 66 44
 
Go to top