رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۸تیرماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 85,339 0 85,339 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,486 0 84,486 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,339 0 85,339 220 220
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 312,000 0 312,000 35 35
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 312,000 150 312,000 115 115
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 305,000 150 305,000 30 30
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 305,000 0 305,000 10 10
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 113,024 400 113,024 140 60
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 48 48
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 22 22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 118,923 0 118,923 48 48
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 131,668 0 131,668 33 33
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 131,668 704 131,668 495 495
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 123,868 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 123,868 150 123,868 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 117,675 495 117,675 231 231
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 117,675 0 117,675 44 44
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 121,300 70 121,300 20 20
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 123,868 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 123,868 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 133,577 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 136,098 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 131,101 250 131,101 90 90
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   60 121,452 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 127,319 100 127,319 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 127,319 0 127,319 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 137,585 80 131,101 230 80
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 147,301 120 131,101 300 120
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 121,162 1,600 121,162 1,480 1,440
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 121,162 0 121,162 160 160
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 114,058 0 114,058 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 114,058 2,134 114,058 2,046 1,980
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 100,904 0 100,904 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 100,904 1,309 100,904 814 737
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 100,904 0 100,904 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 100,904 1,012 100,904 308 264
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 100,904 506 100,904 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 100,904 0 100,904 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 100,904 720 100,904 144 120
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 100,904 1,496 100,904 462 374
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 100,904 0 100,904 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 100,904 1,100 100,904 880 792
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 100,904 0 100,904 308 308
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 93,277 0 93,277 50 50
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 93,277 1,000 93,277 760 720
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 93,088 1,200 93,088 336 336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 93,088 506 93,088 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 93,644 1,694 91,002 3,080 1,694
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی   440 91,002 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   2,024 97,638 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 94,642 200 94,642 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 93,088 506 93,088 154 132
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 100,565 0 100,565 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 100,565 1,012 100,565 308 308
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 100,565 0 100,565 144 144
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 100,565 1,782 100,565 264 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 100,565 1,008 100,565 264 216
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 100,565 0 100,565 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 100,565 3,000 100,565 500 460
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 100,565 0 100,565 120 120
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 111,307 400 111,307 160 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 111,307 0 111,307 250 250
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 111,307 4,000 111,307 1,430 1,350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 111,307 2,024 111,307 220 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 111,307 0 111,307 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,076 2,002 101,076 132 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 101,076 0 101,076 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 101,076 1,200 101,076 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 106,636 2,002 106,636 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 101,076 0 101,076 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 101,076 1,078 101,076 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 106,636 220 106,636 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 101,076 1,000 101,076 270 230
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 101,076 990 101,076 440 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 104,390 1,000 101,076 1,690 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 99,069 312 99,069 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 99,069 0 99,069 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 99,069 1,440 99,069 216 216
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 99,069 120 99,069 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 103,240 1,800 103,240 960 960
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,069 4,004 99,069 1,034 858
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 99,069 1,000 99,069 100 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 99,069 0 99,069 44 44
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 102,087 154 102,087 44 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 102,087 22 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 133,423 2,508 133,423 836 836
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 135,891 1,012 135,891 264 264
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 135,891 0 135,891 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 135,583 506 135,583 352 352
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف   506 136,509 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 139,800 1,012 139,800 330 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 145,092 0 145,092 198 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 145,092 2,508 145,092 2,068 1,100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 148,452 1,518 148,452 1,804 1,408
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 140,893 1,518 140,893 1,056 990
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 140,893 0 140,893 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 143,114 1,012 143,098 1,694 1,012
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 163,368 70 151,688 250 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 151,688 300 151,688 290 270
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 151,688 0 151,688 30 30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 139,248 500/5 139,248 460/46 460/46
Go to top