رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ تیرماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,892 1,000 83,892 520 380
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 84,739 0 84,739 88 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 84,739 3,014 84,739 770 396
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 84,739 2,002 84,739 814 462
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,739 0 84,739 198 198
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,892 0 83,892 360 360
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 84,739 640 84,739 760 640
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 92,319 66 88,024 154 66
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 92,359 132 87,333 220 132
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 115,660 63 115,660 63 63
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 122,241 315 115,660 840 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 115,660 836 115,660 814 638
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 115,660 0 115,660 198 198
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 115,660 110 115,660 110 22
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   88 115,660 0 0
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 115,660 500 115,660 140 100
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 122,033 420 115,660 1,160 420
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 119,628 756 115,660 1,785 756
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 124,842 1,488 124,842 1,488 1,488
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 115,660 0 115,660 120 120
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 115,686 120 115,660 216 120
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 115,660 968 115,660 924 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 115,660 1,000 115,660 960 800
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 119,401 960 115,660 2,136 960
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   66 115,660 0 0
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   80 119,231 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 120,243 1,430 115,660 2,816 1,430
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 119,388 168 115,660 378 168
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم نقدی   93 112,190 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 124,133 903 121,579 1,596 903
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 126,027 399 121,579 1,260 399
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 121,664 1,368 121,579 2,304 1,368
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 139,630 63 136,779 84 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 150,460 126 133,208 357 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 174,518 210 130,148 672 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 133,787 126 122,291 273 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 130,148 105 130,148 84 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 130,148 0 130,148 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی   63 136,473 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 172,101 315 130,148 651 315
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 139,126 132 139,126 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 135,743 330 130,148 858 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 130,148 440 130,148 462 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 130,148 0 130,148 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 130,148 286 130,148 286 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 116,680 0 116,680 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 116,680 374 116,680 330 286
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 116,869 330 115,660 616 330
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 125,167 0 125,167 40 40
Go to top