رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۴ تیرماه۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,739 0 84,739 88 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 84,739 0 84,739 88 88
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 325,000 100 325,000 20 20
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 325,000 0 325,000 70 70
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 318,000 250 318,000 30 30
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 119,231 0 119,231 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 128,297 1,001 128,297 385 385
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 119,373 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 119,373 400 119,373 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 113,404 1,001 113,404 143 121
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   70 116,899 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 119,373 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 119,373 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 130,165 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 132,621 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,728 200 127,728 140 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 127,728 0 127,728 40 40
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 114,768 70 114,768 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 124,043 100 124,043 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 129,427 110 127,728 190 110
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 143,179 120 127,728 320 120
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز نقدی 138,232 25 127,728 65 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 125,167 1,600 125,167 580 500
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 114,409 770 114,409 770 770
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 101,573 1,518 101,573 572 550
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 33 33
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 101,573 506 101,573 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 101,573 506 101,573 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 101,573 1,008 101,573 144 144
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 101,573 1,562 101,573 396 396
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 44 44
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 93,294 0 93,294 110 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 93,294 1,000 93,294 610 490
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 93,059 0 93,059 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 93,059 1,800 93,059 360 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 93,059 594 93,059 176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 93,059 0 93,059 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 92,691 1,496 91,018 2,244 1,496
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   2,024 97,610 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 94,659 0 94,659 50 50
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 94,659 200 94,659 150 150
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 93,059 506 93,059 110 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 93,059 0 93,059 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 100,425 1,012 100,425 132 132
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 100,425 1,008 100,425 528 408
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی   300 100,425 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 100,425 0 100,425 242 242
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 100,425 3,000 100,425 590 450
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 100,425 0 100,425 40 40
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 111,648 0 111,648 200 200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 111,648 4,000 111,648 940 900
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 111,648 0 111,648 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 111,648 1,518 111,648 330 330
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 97,762 0 97,762 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 97,762 3,520 97,762 748 638
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 97,762 1,008 97,762 168 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 103,139 3,520 103,139 418 396
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 103,139 0 103,139 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 97,762 1,122 97,762 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 103,139 220 103,139 242 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 97,762 0 97,762 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 97,762 1,000 97,762 750 700
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,762 1,320 97,762 440 242
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 104,535 900 97,762 2,460 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,946 1,200 96,946 408 336
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,946 144 96,946 72 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 97,456 100 97,456 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,946 5,016 96,946 3,762 3,278
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 96,946 0 96,946 572 572
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 96,946 0 96,946 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 96,946 1,000 96,946 460 240
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 98,740 220 98,740 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 98,740 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 137,220 4,004 137,220 1,826 1,276
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 137,220 0 137,220 242 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 143,254 506 140,286 880 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 135,399 3,014 135,399 2,838 2,750
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 135,399 0 135,399 264 264
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 151,159 70 140,491 260 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 141,486 300 140,491 410 300
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 137,517 229/32 137,517 229/32 229/32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 138,521 504 137,517 714 504

 

Go to top