رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳ تیرماه ۹۸

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 84,739 2,596 84,739 1,012 638
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف   100 84,739 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 84,739 420 84,739 440 420
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 84,739 3,014 84,739 814 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,892 0 83,892 140 140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,892 500 83,892 280 180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 84,739 0 84,739 264 264
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,739 0 84,739 286 286
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 125,148 200 91,656 505 200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 93,656 132 87,333 286 132
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 95,765 88 88,457 264 88
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 122,593 210 115,660 777 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 116,700 880 115,660 1,254 880
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 115,660 220 115,660 154 132
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 115,660 0 115,660 88 88
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی   110 115,660 44 0
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 115,660 88 115,660 88 66
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 115,660 0 115,660 22 22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 125,390 320 115,660 1,280 320
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 118,710 1,113 115,660 1,848 1,113
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 125,212 960 124,842 1,032 960
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 116,559 990 115,660 1,694 990
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 117,460 720 115,660 1,224 720
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 118,715 960 115,660 2,352 960
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون نقدی 115,660 66 115,660 44 22
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 115,660 0 115,660 44 44
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 115,660 0 115,660 44 44
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 115,660 66 115,660 66 22
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی   80 119,231 40 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 123,817 880 115,660 3,014 880
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 112,190 0 112,190 60 60
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 112,190 200 112,190 160 40
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 140,590 903 121,579 1,701 903
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 139,158 315 121,579 1,008 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 141,999 1,368 121,579 6,000 1,368
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 150,227 63 136,779 189 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 154,365 126 133,208 420 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی سلف 173,897 210 130,148 651 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 137,984 126 122,291 378 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 130,148 105 130,148 126 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 176,358 315 130,148 714 315
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 133,883 110 132,800 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 141,470 110 139,126 176 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 136,560 440 130,148 946 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 134,707 440 130,148 792 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 134,624 330 130,148 572 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 117,528 374 116,680 528 374
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 120,660 220 115,660 858 220
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 119,231 0 119,231 60 60
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 119,231 1,000 119,231 880 880
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 124,164 0 124,164 440 440
Go to top