رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ خردادماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,855 0 83,855 462 462
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,855 0 83,855 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,855 2,596 83,855 1,474 572
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,855 500 83,855 380 280
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,855 0 83,855 330 330
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 83,855 540 83,855 820 540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 83,855 3,014 83,855 1,298 528
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 122,650 200 90,700 410 200
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 87,106 0 87,106 22 22
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 87,106 88 87,106 66 66
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 94,486 132 86,421 242 132
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 116,616 231 116,616 231 168
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 63 63
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 116,616 990 116,616 968 858
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 360 360
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 116,616 600 116,616 260 240
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 132 132
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 66 66
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 116,616 198 116,616 88 22
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 116,616 88 116,616 22 22
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 116,616 88 116,616 66 22
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 22 22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 120,789 231 116,616 735 231
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 118,657 1,197 116,616 2,037 1,197
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 116,616 440 116,616 462 396
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 116,855 700 116,616 880 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 116,616 792 116,616 936 768
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 118,187 1,032 116,616 1,536 1,032
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 116,616 88 116,616 44 22
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 116,616 0 116,616 44 44
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 121,415 990 116,616 2,354 990
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 146,976 903 122,537 1,764 903
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 149,693 984 122,537 3,264 984
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 147,984 105 137,515 315 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 152,259 210 133,982 777 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 171,737 210 130,953 777 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 133,831 105 130,953 168 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 137,212 0 137,212 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 137,212 63 137,212 42 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 130,953 105 130,953 126 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 179,211 315 130,953 819 315
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 139,837 0 139,837 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 139,837 110 139,837 66 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 140,372 220 130,953 1,012 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 137,236 330 130,953 1,078 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 136,499 330 130,953 572 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 121,501 374 117,626 814 374
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 124,006 0 124,006 100 100
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 96,252 0 96,252 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 96,402 0 96,402 360 360

 

Go to top