پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ خردادماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 83,580 2,002 78,717 4,378 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 82,483 1,600 78,717 2,480 1,600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 82,185 1,000 78,717 1,780 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 81,542 3,014 78,717 4,840 3,014
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 124,205 200 85,143 440 200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 93,449 132 81,127 352 132
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 92,002 132 82,171 374 132
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 328,507 50 325,000 65 50
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف   200 318,000 5 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 128,192 336 117,543 735 336
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 130,417 315 117,543 777 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 126,183 315 117,543 672 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 128,864 400 117,543 1,040 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 131,046 770 117,543 1,474 770
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 133,263 800 117,543 1,520 800
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 125,855 378 117,543 756 378
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 132,581 840 117,543 2,394 840
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 139,139 648 126,467 816 648
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 127,556 700 117,543 1,300 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 129,494 1,100 117,543 1,936 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 131,698 480 117,543 1,200 480
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 131,218 984 117,543 2,376 984
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون نقدی 120,547 572 117,543 660 572
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 122,348 330 117,543 418 330
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 134,854 880 117,543 2,288 880
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 145,892 903 123,445 1,743 903
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 143,110 189 118,534 399 189
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 142,407 220 123,445 396 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 185,240 252 131,624 483 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 141,557 105 123,988 294 105
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 173,396 140 131,624 300 140
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 143,088 330 134,202 726 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 145,388 330 131,624 1,408 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 146,683 440 131,624 1,122 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 130,218 374 118,534 924 374
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 127,205 0 127,205 88 88
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 127,205 748 127,205 209 22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 127,205 748 127,205 627 627
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 127,205 0 127,205 44 44
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 121,047 400 121,047 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 117,415 0 117,415 143 143
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 117,415 1,001 117,415 528 396
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   85 118,538 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 121,047 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   616 121,047 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   50 117,307 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   286 128,892 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   300 122,942 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   75 70,384 0 0
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز نقدی   40 70,384 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   40 117,307 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 122,942 50 122,942 50 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 122,942 0 122,942 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 138,148 100 126,594 230 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 154,398 100 126,594 240 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 125,622 1,500 125,622 1,500 1,500
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 119,636 0 119,636 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 119,636 1,430 119,636 1,430 1,342
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 103,062 0 103,062 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 103,062 1,518 103,062 517 495
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 103,062 506 103,062 220 198
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 103,062 506 103,062 88 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 103,062 0 103,062 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 103,062 1,100 103,062 748 726
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 103,062 0 103,062 308 308
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 96,115 750 96,115 400 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 96,115 750 96,115 230 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 96,115 0 96,115 110 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 95,754 1,800 95,754 576 552
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 95,754 0 95,754 168 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 98,683 506 93,770 968 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   506 100,442 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 97,521 400 97,521 100 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 102,393 1,540 102,393 660 594
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 102,393 0 102,393 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 102,393 2,000 102,393 560 530
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 102,393 0 102,393 180 180
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 116,747 3,000 116,747 2,330 2,230
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 116,747 0 116,747 770 770
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 107,029 506 107,029 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 98,292 550 98,292 682 462
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 98,292 0 98,292 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 98,292 1,320 98,292 550 374
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 98,292 0 98,292 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 110,594 220 103,698 330 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 98,627 1,000 98,292 1,110 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 98,292 0 98,292 286 286
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 98,292 990 98,292 924 704
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 106,759 900 98,292 1,520 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 98,094 1,800 98,094 1,464 1,248
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 98,094 0 98,094 552 552
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 98,590 0 98,590 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 98,590 300 98,590 120 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 99,255 800 98,094 1,280 800
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 100,484 4,004 98,094 5,038 4,004
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 99,275 220 99,275 66 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 99,275 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 129,790 2,508 129,790 1,672 1,672
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 129,790 0 129,790 484 484
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 132,173 506 132,173 506 308
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 131,875 0 131,875 132 132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 131,875 1,012 131,875 990 880
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 135,947 0 135,947 374 374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 135,947 2,002 135,947 1,782 1,628
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 159,161 3,014 137,515 4,466 3,014
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 156,603 506 133,647 1,452 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 160,981 2,002 135,678 3,520 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 141,508 0 141,508 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 141,508 70 141,508 60 60
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 141,508 0 141,508 40 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 141,508 400 141,508 110 110
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 132,407 500/5 132,407 500/5 500/5
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 340,000 0 340,000 8/8 8/8
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 340,000 88 340,000 48/4 48/4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 280,000 0 280,000 4/4 4/4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 280,000 70/4 280,000 22 22
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان سلف   80 310,000 0 0