رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 81,662 0 81,662 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 81,662 66 81,662 44 44
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 73,324 66 73,324 44 44
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 343,099 200 305,000 265 200
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 121,467 1,298 121,467 979 979
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 121,467 0 121,467 198 198
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 114,260 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 114,260 400 114,260 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 110,832 1,001 110,832 308 308
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   70 111,892 40 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 114,260 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 116,591 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 118,793 198 118,793 22 22
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 114,779 200 114,502 210 200
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز نقدی   25 99,823 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   40 106,098 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 111,199 0 111,199 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 111,199 80 111,199 60 60
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 140,897 100 114,502 300 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 153,136 100 114,502 320 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 117,864 2,000 114,259 2,440 2,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 108,890 4,488 108,890 1,496 990
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 108,890 0 108,890 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 95,340 0 95,340 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 95,340 0 95,340 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 95,340 1,518 95,340 957 803
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 95,340 506 95,340 242 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 95,340 0 95,340 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 95,340 506 95,340 242 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 96,392 1,672 95,340 2,024 1,672
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 89,841 1,700 88,838 1,940 1,700
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 88,838 600 88,838 540 420
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 88,469 912 88,469 912 912
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 92,737 1,386 86,672 2,442 1,386
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 88,469 0 88,469 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم نقدی 88,469 66 88,469 44 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 90,139 0 90,139 130 130
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 90,139 400 90,139 280 270
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 94,464 0 94,464 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,464 720 94,464 648 648
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 94,464 1,012 94,464 418 374
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 94,464 0 94,464 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 94,464 2,000 94,464 750 690
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 94,464 0 94,464 250 250
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 106,260 3,000 106,260 1,970 1,860
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 106,260 0 106,260 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 95,929 66 95,196 88 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 105,323 96 93,399 600 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 95,146 1,254 93,399 2,046 1,254
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 97,950 1,000 93,399 1,740 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 94,865 1,320 93,399 1,672 1,320
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 108,366 900 93,399 2,400 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 91,138 600 90,927 696 600
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 91,377 500 91,377 340 290
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 91,377 0 91,377 70 70
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,440 4,400 90,927 6,622 4,400
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 94,333 220 94,333 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 94,333 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 121,391 1,518 119,302 1,914 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 121,527 1,012 121,527 1,430 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 125,936 1,012 121,249 1,804 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 125,049 0 125,049 220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 125,049 1,518 125,049 1,364 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 164,464 1,012 129,829 1,738 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 171,093 2,002 132,902 2,750 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 163,936 2,002 128,005 3,146 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 133,870 500 133,870 160 160
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 120,004 504 120,004 441 441
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 305,000 88 305,000 48/4 48/4
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 305,000 0 305,000 13/2 13/2
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 255,000 70/4 255,000 48/4 48/4
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان سلف   60 297,000 0 0
Go to top