رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۰ فروردین ۹۸

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
ارزش معامله (هزارریال)
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 18,097,200 68,550 0 68,550 264 264
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 3,031,028 68,887 0 68,887 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند سلف 79,716,960 159,434 500 108,745 1,540 500
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 95,084,902 118,412 803 113,988 1,144 803
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی 0   50 113,988 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 0   50 106,849 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 0   400 106,849 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 79,805,110 103,643 803 103,643 770 770
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 3,420,219 103,643 0 103,643 33 33
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 2,436,676 110,758 308 110,758 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 2,215,160 110,758 40 110,758 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 0   75 93,101 0 0
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز نقدی 0   25 93,101 0 0
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز نقدی 4,554,550 130,130 35 106,782 80 35
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 989,530 98,953 25 98,953 10 10
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 1,484,295 98,953 0 98,953 15 15
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 7,511,290 107,304 70 103,701 100 70
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 18,954,980 126,367 150 106,782 310 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 4,450,280 148,343 30 106,782 150 30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 242,522,620 121,261 2,000 103,179 2,760 2,000
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 122,357,664 92,695 1,320 88,398 2,464 1,320
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 103,072,068 88,398 1,518 88,398 1,210 1,166
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 224,996,200 89,711 2,508 88,398 2,904 2,508
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 31,116,096 88,398 0 88,398 352 352
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 9,723,780 88,398 0 88,398 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 15,558,048 88,398 0 88,398 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 29,171,340 88,398 506 88,398 352 330
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 126,409,140 88,398 1,540 88,398 1,430 1,430
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 118,729,750 118,730 1,000 82,621 2,080 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 25,669,176 82,273 0 82,273 312 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 41,465,592 82,273 816 82,273 552 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان نقدی 7,841,184 81,679 96 80,605 192 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 243,478,862 81,377 2,992 80,605 3,190 2,992
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 36,413,740 91,034 400 83,830 510 400
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 45,236,280 94,242 480 87,648 1,248 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 91,390,816 90,307 1,012 87,648 1,364 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 88,699,776 87,648 1,012 87,648 1,056 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 12,044,080 92,647 130 87,648 300 130
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 371,250,200 112,500 3,300 96,049 6,150 3,300
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 12,587,040 87,410 600 87,410 168 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 39,858,960 87,410 0 87,410 456 456
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 97,108,594 88,281 1,100 86,993 1,430 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,157,388 90,143 1,100 88,298 1,364 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 164,182,854 87,798 1,870 86,993 2,134 1,870
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 92,613,660 92,614 1,000 86,993 1,370 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,244,318 92,166 990 86,993 1,672 990
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 99,965,290 99,965 1,000 86,993 2,270 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 10,143,960 84,533 480 84,533 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 30,431,880 84,533 0 84,533 360 360
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,021,992 89,629 480 84,533 840 480
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 34,489,464 84,533 480 84,533 408 408
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 6,086,376 84,533 0 84,533 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 20,388,000 84,950 500 84,950 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 22,087,000 84,950 0 84,950 260 260
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 95,247,620 95,248 1,000 84,533 1,920 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 488,111,272 98,608 4,950 84,533 8,008 4,950
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 1,932,986 87,863 0 87,863 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 9,664,930 87,863 220 87,863 110 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 7,731,944 87,863 220 87,863 132 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 291,886,562 116,382 2,508 113,913 3,102 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 66,519,222 131,461 506 115,772 1,078 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 63,047,864 124,601 506 116,569 924 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 189,274,778 124,687 1,518 119,401 2,200 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 285,495,254 142,605 2,002 124,567 2,486 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 67,303,962 133,012 506 120,826 836 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 285,610,600 142,663 2,002 122,790 2,706 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 62,871,688 124,252 506 121,948 594 506
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 6,966,890 139,338 50 128,171 150 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 26,861,120 134,306 200 128,171 260 200
Go to top